Reklamační řád

Stahující se na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e-shopu nacházejícím se na webovém sídle podnikatele: Richard Szabó – Bodybulldozer (dále jen „RR“ nebo „Reklamační řád“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Podnikatel s obchodním jménem: Richard Szabó - Bodybulldozer, s místem podnikání: Nádvoří Evropy 12, 945 01 Komárno, IČO: 47 434 678, DIČ: 1086336097, DIČ: SK1086336097, zapsaný v. 410-27700 (dále jen „Prodávající“) tímto Reklamačním řádem v souladu s § 18 ods. 1 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále také „Zákazník“ nebo „Kupující“) o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také jako „Reklamace“) včetně údajů o tom, kde může Zákazník Reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav.

1.2.

Smyslem tohoto Reklamačního řádu je zajistit řádnou a včasnou ochranu práv a oprávněných zájmů Zákazníka. Proto je nezbytné, aby reklamační nároky Zákazníka byly uplatněny řádně, včas a v souladu s postupem uvedeným v tomto Reklamačním řádu, při respektování vzájemných práv a povinností všech zainteresovaných osob a poskytnutí potřebné součinnosti.

1.3.

Pod pojmem „Zboží“ se pro účely tohoto RR rozumí zejména zboží: (i) výživové a fitness doplňky (např. proteiny, náhrady stravy, fitness jídlo, tyčinky a snacky, gainery, aminokyseliny, kreatiny, spalovače tuku, anabolizéry a NO doplňky, energizéry, přípravky na potréningovou regeneraci, gely, nápoje, testosteronové stimulanty, kloubní výživy, vitamíny a přípravky na zdraví) as tím související další přípravky a potřeby; (ii) dámské a pánské oblečení; (iii) fitness pomůcky a potřeby (např. fitness rukavice, fitness pásky, fitness ručníky a tašky); (iv) další speciální produkty, které Prodávající prodává Zákazníkům prostřednictvím e-shopu: www.bodybulldozer.cz.

1.4.

Pod pojmem „Občanský zákoník“ se pro účely tohoto RR rozumí zákon č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

1.5.

Pod pojmem „Zákon o ochraně spotřebitele“ se pro účely tohoto RR rozumí zákon. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a zákoně Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů v platném znění.

1.6.

Pod pojmem „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“ se pro účely tohoto RR rozumí zákon č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

1.7.

Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že byl prostřednictvím tohoto Reklamačního řádu obeznámen, kde lze reklamaci uplatnit v souladu s § 18 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele.

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ

2.1.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců; je-li však na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

2.2.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí Zboží Kupujícím.

2.3.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

2.4.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

3.1.

Práva z odpovědnosti za vady, t.j. právo na výměnu Zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) a právo na přiměřenou slevu si Kupující uplatňuje přímo u Prodávajícího, písemně poštou nebo e-mailovou zprávou.

3.2.

Kupující má právo reklamovat vady Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Kupující v Reklamaci uvede své identifikační údaje, číslo dokladu o zaplacení, přesně označí druh Zboží a rozsah vad Zboží, jak se vady zboží projevují, jaký nárok z odpovědnosti vad Zboží si zvolil. Vzorový reklamační formulář může po vyžádání zaslat Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Formulář může Kupující vyžádat telefonicky nebo e-mailem. Pro tento účel může použít následující kontakty:

 • telefon: + 421 911 735 055
 • email: info@bodybuldozer.cz
 • poštovní adresa: Richard Szabó – Bodybulldozer, Nádvoří Evropy 12, 945 01 Komárno

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

4.1.

Proces, na jehož základě dochází k uplatňování práv z odpovědnosti za vady Kupujícím (Reklamace) se dále pro účely tohoto RR označuje jako „Reklamační řízení“. Za den zahájení Reklamačního řízení se považuje den uplatnění Reklamace.

4.2.

Kupující je oprávněn za účelem zrychlení posouzení Reklamace v rámci svých technických možností pořídit fotodokumentaci vady a zaslat ji spolu s Reklamací vady Prodávajícímu. Prodávající nebo určená osoba má právo posoudit vady i na základě fotodokumentace.

4.3.

Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího, aby za účelem posouzení vady reklamované Zboží doručilo na adresu určenou Prodávajícím. V případě doručování Zboží na určené místo Kupující doručí Zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá.

4.4.

Při předkládání Zboží na Reklamaci:

 • 4.4.1. je třeba předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že Zboží bylo koupeno u Prodávajícího;
 • 4.4.2. je třeba, aby Zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční Reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí, neporušené plomby atd.);
 • 4.4.3. v případě, že si Zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, je třeba předložit originál záručního listu.

4.5.

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uplatnění Reklamace Zboží ve vhodné formě zvolené Kupujícím, a to ve formě e-mailové zprávy nebo v písemné formě.

5. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

5.1.

Na základě rozhodnutí Kupujícího, které ze svých práv podle bodu 3.1. tohoto RR a ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku si uplatňuje, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení Reklamace. Prodávající rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Vyřízení Reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové Zboží.

5.2.

Prodávající je povinen vyřídit Reklamaci a ukončit Reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • 5.2.1. předáním opraveného Zboží Kupujícímu,
 • 5.2.2. výměnou Zboží,
 • 5.2.3. vrácením kupní ceny,
 • 5.2.4. vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží,
 • 5.2.5. odůvodněným zamítnutím reklamace.

5.3.

O výsledku Reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení Reklamačního řízení prostřednictvím e-mailové zprávy, resp. poštou a zároveň mu bude výsledek Reklamace doručen prostřednictvím e-mailu, resp. poštou doklad o vyřízení Reklamace spolu se Zbožím.

5.4.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude Reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Kupujícího následujícím způsobem:

5.4.1. Prodávající zajistí bezplatné odstranění vady, nebo 5.4.2. Prodávající vadné Zboží vymění.

5.5.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako Zboží bez vady, nebo se jedná o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být Zboží řádně užívané jako bez vady, Prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí Kupujícího následujícím způsobem:

 • 5.5.1. výměnou Zboží za stejné Zboží, nebo
 • 5.5.2. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo
 • 5.5.3. výměnou Zboží za jiné Zboží se stejnými technickými parametry v případě, že není možné vyměnit Zboží za stejné Zboží, nebo
 • 5.5.4. pokud Kupující od smlouvy odstoupí, vyřídí Prodávající Reklamaci za vadné Zboží a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

5.6.

Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

5.7.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené Kupujícím při uplatnění Reklamace.

6. MOŽNOSTI A PODMÍNKY ŘEŠENÍ SPORU PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1.

Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho Reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva.

6.2.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů: Slovenské obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (adresa pro doručování: Slovenské obchodní inspekce, ústřední inspektorát, mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávání podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: +421 2 582 72 123, fax : +421 2 534 14 996) (dále jen „subjekt alternativního řešení sporů“), pokud Prodávající na žádost podle odstavce 6.1. tohoto RR odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

6.3.

Návrh se podává subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 12 ods. 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

6.4.

K návrhu Spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může spotřebitel využít formuláře, které vzor je uveden v příloze 1 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů a který je dostupný na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a subjektu alternativního řešení sporů.

6.5.

Alternativní řešení sporu orgánem alternativního řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle. Poplatek podle předchozí věty nesmí přesáhnout částku pět eur včetně DPH. Oprávněná právnická osoba může od spotřebitele požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Tento Reklamační řád je vydán v souladu s Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele, jakož is ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7.2.

Tento Reklamační řád je v souladu s § 18 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném Zákazníkovi na webovém sídle www.bodybulldozer.cz.

7.3.

Tento Reklamační řád je jako příloha č. 2. 2 nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vztahující se na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e – shopu nacházejícím se na webovém sídle Prodávajícího. V částech neupravených tímto Reklamačním řádem se přiměřeně použijí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.4.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny tohoto Reklamačního řádu je splněna umístěním na jeho webovém sídle: www.bodybulldozer.cz.

7.5.

Případné dotazy adresujte na adresu Richard Szabó – Bodybulldozer, Nádvoří Evropy 12, 945 01 Komárno, telefon: + 421 911 735 055 nebo e-mailem na adresu: info@bodybulldozer.sk.

7.6.

Tento Reklamační řád byl schválen k tomu oprávněným orgánem Prodávajícího a je platný a účinný od 25.05.2018.