Všeobecné obchodní podmínky

Stahující se na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e-shopu nacházejícím se na webovém sídle podnikatele: Richard Szabó – GoodVitamin (dále jen „VOP“ nebo „Všeobecné obchodní podmínky“)

„Preambule“

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky a způsob nákupu, resp. prodeje zboží prodávaného podnikatelem: Richard Szabó – GoodVitamin prostřednictvím e – shopu nacházejícím se na webovém sídle: www.bodybulldozer.sk, jakož i další související skutečnosti s tímto nákupem, resp. prodejem spojené.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Pod pojmem „Prodávající“ se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel založený podle práva Slovenské republiky pod obchodním jménem: Richard Szabó – GoodVitamin, s místem podnikání: Hlavní ulice 261/30, 945 04 Komárno, IČO: 47 434 678, DIČ: 108633609 : SK1086336097, zapsaný v ŽR OÚ Komárno s č.ž.r.: 410-27700.

1.2.

Pod pojmem „kupní smlouva“ se pro účely těchto VOP rozumí smlouva uzavřená na dálku prostřednictvím e-shopu nacházejícím se na webovém sídle Prodávajícího: www.bodybulldozer.cz mezi Prodávajícím a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazník“) bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a Zákazníka.

1.3.

Pod pojmem „Zboží“ se pro účely těchto VOP rozumí zejména zboží: (i) výživové a fitness doplňky (např. proteiny, náhrady stravy, fitness jídlo, tyčinky a snacky, gainery, aminokyseliny, kreatiny, spalovače tuku, anabolizéry a NO doplňky, energizéry, přípravky na potréningovou regeneraci, gely, nápoje, testosteronové stimulanty, kloubní výživy, vitamíny a přípravky na zdraví) as tím související další přípravky a potřeby; (ii) dámské a pánské oblečení; (iii) fitness pomůcky a potřeby (např. fitness rukavice, fitness pásky, fitness ručníky a tašky); (iv) další speciální produkty, na jejichž nákup Zákazníkem prostřednictvím e-shopu Prodávajícího: www.bodybulldozer.cz se tyto Všeobecné obchodní podmínky vztahují.

1.4.

Pod pojmem „Občanský zákoník“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

1.5.

Pod pojmem „Obchodní zákoník“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

1.6.

Pod pojmem „Zákon o ochraně spotřebitele“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona SNR č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

1.7.

Pod pojmem „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

1.8.

Pod pojmem „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

1.9.

Pod pojmem „Zákon o ochraně osobních údajů“ se pro účely těchto VOP rozumí zákon č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

1.10.

Pod pojmem „Spotřebitel“ se pro účely těchto VOP rozumí Zákazník Prodávajícího – fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.11.

Pod pojmem „Cookies“ se pro účely těchto VOP rozumí textové soubory, které e-shop Prodávajícího ukládá do zařízení každého návštěvníka (tedy i Zákazníka) při jeho prohlížení. Díky Cookies si e-shop Prodávajícího na určitou dobu uchovává informace o krocích návštěvníka (tedy i Zákazníka) a jeho nastavení (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě e-shopu Prodávajícího nemusí znovu uvádět.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1.

Vytvoření objednávky Zákazníkem je podmíněno poskytnutím následujících údajů Zákazníka: (i) přihlašovacího emailu, (ii) přihlašovacího hesla, (iii) jména a příjmení fyzické osoby, nebo obchodního jména právnické osoby, nebo fyzické osoby – podnikatele, (iv) adresy bydliště fyzické osoby , nebo adresy sídla právnické osoby, nebo fyzické osoby – podnikatele, a (v) telefonního čísla, resp. mobilního telefonního čísla. V případě, že Zákazník uvede své IČ, má Prodávající za to, že Zákazník nakupuje jako podnikatel, nikoli jako Spotřebitel. Uvedené údaje budou Prodávajícím použity k vytvoření konkrétní objednávky zboží Zákazníkem, následné plnění kupní smlouvy a se souhlasem Zákazníka na přímý marketing vlastního zboží a služeb, a souvisejících podnikatelských aktivit. Prodávající však poskytuje Zákazníkovi možnost kdykoli jednoduše a bezplatně odmítnout používání uvedených údajů v době jejich získání, jakož i při každé doručené zprávě, pokud takové použití předtím neodmítl.

2.2.

V den odeslání objednávky potvrdí Prodávající Zákazníkovi přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty (tzv. potvrzujícím e-mailem).

2.3.

Zákazník tímto potvrzuje, není-li v těchto VOP uvedeno jinak, že se před uzavřením kupní smlouvy způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace (internet) seznámil s:

 • 2.3.1. hlavními vlastnostmi Zboží v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a Zboží,
 • 2.3.2. jeho celkovou cenou, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, a zároveň se souvisejícími náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud je nelze určit předem, tak jako s tím, že do celkové ceny mohou být započteny takové náklady nebo poplatky,
 • 2.3.3. platebními podmínkami,
 • 2.3.4. dodacími podmínkami,
 • 2.3.5. lhůtou, do které se Prodávající zavazuje dodat Zboží,
 • 2.3.6. informacemi o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Spotřebitele (resp. spotřebitelů),
 • 2.3.7. informací o právu Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu článku 3 těchto VOP, přičemž formulář na odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy tvoří 1 těchto VOP,
 • 2.3.8. informací o tom, že v případě, že Spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu, jakož i náklady na vrácení Zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty,
 • 2.3.9. informací o tom, kdy nemůže Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy (odst. 3.3. těchto VOP), případně is informací o okolnostech, za kterých Spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy,
 • 2.3.10. poučením o odpovědnosti Prodávajícího za nedostatky Zboží podle § 622 až § 623 občanského zákoníku,
 • 2.3.11. informaci o délce trvání kupní smlouvy, a jde-li o kupní smlouvu na dobu neurčitou, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy, a
 • 2.3.12. informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů.

V případě, že Prodávající poskytl výše uvedené informace na trvanlivém nosiči (např. v papírové formě, e-mailem, na CD, nebo DVD), Spotřebitel potvrzuje, že byly pro něj čitelné. Pokud internet poskytuje omezený prostor pro poskytnutí výše uvedených informací, tak Spotřebitel potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil alespoň s informacemi uvedenými v pododstavcích 2.3.1., 2.3.2., 2.3.7., a 2.3.8. těchto VOP. Ostatní informace se Prodávající zavazuje poskytnout Spotřebiteli způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace.

2.4.

Spotřebitel tímto výslovně potvrzuje, že mu Prodávající bezprostředně před odesláním objednávky výslovně, jednoznačně a srozumitelně uvedl informace uvedené v ods. 2.3 pododstavec 2.3.1. a 2.3.2. těchto VOP. Spotřebitel odesláním objednávky výslovně potvrdil, že byl obeznámen s tím, že její součástí je povinnost zaplatit cenu. Spotřebitel zároveň potvrzuje, že Prodávající na svém webovém sídle: www.bodybulldozer.cz označil tlačítko (funkci) spojené s odesláním objednávky snadno čitelným způsobem slovním spojením „objednávka s povinností platby“.

2.5.

Zákazník tímto potvrzuje, že se na webovém sídle Prodávajícího www.bodybuldozer.cz nejpozději v okamžiku zahájení postupu vytváření objednávky seznámil s jasně a čitelně formulovanými informacemi o případných omezeních dodávky Zboží, jakož io informacích o způsobech platby, které lze použít k úhradě Zboží. .

2.6.

Prodávající se zavazuje poskytnout Spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči bezodkladně po uzavření kupní smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním Zboží. Uvedené potvrzení musí přitom obsahovat všechny informace uvedené v odst. 1 písm. 2.3 těchto VOP, pokud je již Prodávající neposkytl Spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy.

2.7.

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, a že s nimi v celém rozsahu souhlasí. Odesláním objednávky Zákazník dále závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu Zboží odebere. V případě, že si Zákazník nepřevezme objednané Zboží (ani na to předem Prodávajícího neupozorní), vyhrazuje si Prodávající právo zrušit objednávku nebo její část, a případně i fakturovat Zákazníkovi paušální náklady spojené s vyřizováním této objednávky (tzv. storno – poplatek) ve výši 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušit objednávku písemně na adrese sídla Prodávajícího nebo emailovou poštou na info@bodybulldozer.cz. ještě před dodáním Zboží a uplynutím příslušné dodací lhůty má Zákazník právo zrušit objednávku s tím, že Prodávající má právo fakturovat Zákazníkovi paušální náklady spojené s vyřizováním této objednávky (tzv. storno – poplatek) ve výši 20% z jeho ceny. Tímto ustanovením není dotčeno právo Zákazníka, který je při nákupu Zboží Spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží (Poučení o uvedeném právu Zákazníka obsahuje článek 3 těchto VOP).

2.8.

Po odeslání objednávky Zákazníkem je tato elektronicky zaevidována v systému webového sídla Prodávajícího www.bodybulldozer.cz. Prodávající uvedené přijetí objednávky Zákazníkovi potvrdí emailem. Doručením uvedeného emailového potvrzení (tzv. potvrzujícího emailu) o přijetí objednávky Zákazníkovi se kupní smlouva považuje za uzavřenou. Předmětem uvedené kupní smlouvy je dodání v objednávce Zákazníka specifikovaného Zboží za tam uvedenou kupní cenu, a za podmínek uvedených na webovém sídle: www.bodybulldozer.cz, těchto VOP, Reklamačním řádu a obecně závazných právních předpisech.

3. POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Právo na odstoupení od smlouvy

 • 3.1.1. Zákazník, který nakoupil Zboží u Prodávajícího v pozici Spotřebitele, má právo odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží. Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného Zboží, nebo pokud:
  - 3.1.1.1. Zboží objednané Spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí Zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo
  - 3.1.1.2. dodává Zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, nebo
  - 3.1.1.3. Zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného Zboží.
 • 3.1.2. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 3.1.3. Spotřebitel je k odstoupení od kupní smlouvy oprávněn použít formulář, který tvoří Přílohu č.j. 1 těchto VOP.
 • 3.1.4. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se Spotřebitel zavazuje o tomto svém rozhodnutí informovat Prodávajícího jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem) zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, nebo na info@bodybuldozer.cz. Za tímto účelem může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří 1 těchto VOP.
 • 3.1.5. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od uvedené kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy.

3.2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

 • 3.2.1. Po odstoupení od kupní smlouvy Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení Zboží ke Spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Spotřebitel zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který Prodávající nabízí. Platby budou Spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy:
  - 3.2.1.1. bylo doručeno oznámení Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, a zároveň když
  - 3.2.1.2. bylo vráceno Zboží zpět na adresu místa podnikání Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání Zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
  Jejich úhradu provede Prodávající stejným způsobem, jaký Spotřebitel použil při své platbě, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
 • 3.2.2. Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

3.3. Zákonné výjimky z práva odstoupit od kupní smlouvy

3.3.1. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy při:

 • 3.3.1.1. prodeji Zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, nebo
 • 3.3.1.2. prodeji Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, nebo
 • 3.3.1.3. prodeji Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo
 • 3.3.1.4. prodeji Zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží v co nejkratším termínu, nejpozději však ve lhůtě 3 až 7 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny, nebo od přijetí objednávky Prodávajícím v případě zvolené úhrady kupní ceny na dobírku nebo zvolené úhrady kupní ceny při osobním odběru v kamenné prodejně Prodávajícího.

4.2.

V případě Zboží na „objednávku“, tzn. pokud Prodávající nemá Zboží na skladě, o čem Zákazníka předem informoval, zavazuje se Prodávající dodat objednané Zboží ve lhůtě 30 dnů.

4.3.

Zboží označené jako „akce“, případně uvedené v sekci „výprodej“ a pod. má Prodávající k dispozici v omezeném množství, tedy jen do vyprodání zásob.

4.4.

V případě, že výše uvedené dodací lhůty nebude moci Prodávající z technických příčin dodržet, zavazuje se o tom Zákazníka neprodleně informovat, a v případě, že se obě strany nedohodnou na prodloužení dodací lhůty, zavazuje se Prodávající ve lhůtě 14 dnů vrátit Zákazníkovi kupní cenu za Zboží nebo zálohovou platbu.

4.5.

Prodávající využívá k dodání Zboží služby kurýrní společnosti: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem: Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, zápis v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 9084/S (dále jen „kurýrská společnost“). V sobotu, neděli a ve svátky se Zboží nedoručuje. Jelikož má zpravidla řidič Kurýrní společnosti naplánovanou trasu, na které předává zásilky zboží, neumí Prodávající určit přesnou dobu doručení zboží. Z uvedeného důvodu se zboží doručuje na základě předchozího telefonického oznámení řidiče Kurýrní společnosti o době dodání, přičemž Zákazník je povinen zajistit, aby byl v tomto oznámeném časovém rozmezí v místě doručování zboží buď sám osobně přítomen, nebo prostřednictvím zmocněné osoby k převzetí (a v případě dobírky ) případně i zaplacení zboží. Zákazník má právo se průběžně informovat o stavu doručování zboží prostřednictvím webového sídla kurýrní společnosti.

4.6.

V období Vánoc, svátků a nepředvídatelných okolností může dojít k prodloužení dodacích lhůt. V případě, že zboží nebylo doručeno a Prodávající, kurýrní společnost Zákazníka nekontaktoval/nekontaktovala, zavazuje se Zákazník Prodávajícího o tom neprodleně informovat za účelem objasnění a případného odstranění problému.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

V případě odeslání objednávky se zvolenou úhradou předem má Zákazník na výběr možnost zaplatit kupní cenu buď bankovním převodem (internet banking) nebo hotovostním vkladem na účet Prodávajícího. V případě zvolené úhrady v hotovosti při osobním odběru v kamenné prodejně, je Zákazník povinen zaplatit kupní cenu při převzetí Zboží. V případě zvolené úhrady v hotovosti při dodání na dobírku, je Zákazník povinen zaplatit doručovateli Zboží při převzetí Zboží.

5.2.

O případné změně ceny Zboží bude Zákazník informován ještě před dodáním Zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku bez tzn. storno poplatku.

5.3.

Všechny ceny Zboží jsou uvedeny včetně DPH bez poplatku za doručení (dále jen „dopravné“). Prodávající účtuje Zákazníkovi dopravní následovně:

V případě zvolení způsobu dopravy zboží prostřednictvím kurýrní společnosti GLS je dopravné zdarma pokud jednorázový nákup Zákazníka dosáhne v souhrnu hodnoty kupní ceny minimálně ve výši 1500 Kč, kdy Prodávající neúčtuje Zákazníkovi žádné dopravní. V případě že celková hodnota nákupu je nižší než 1500 Kč bude účtováno dopravné ve výši 59 Kč s DPH; při zvolení způsobu platby na dobírku (platba při převzetí zásilky) je tento způsob platby zpoplatněn částkou 129 Kč s DPH. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem (úhrada objednávky prostřednictvím elektronického bankovnictví ve prospěch našeho bankovního účtu) Prodávající účtuje zpracovatelský poplatek ve výši 99 Kč s DPH.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1.

Zákazník je povinen si Zboží zkontrolovat ihned při jeho převzetí. Zákazník má právo Zboží nepřevzít, je-li na něm nebo na jeho obalu v době převzetí viditelné mechanické poškození nebo je-li Zboží neúplné.

6.2.

Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání reklamačního protokolu s řidičem kurýrní společnosti (pokud se taková služba jí poskytuje), nebo musí zboží odmítnout převzít.

6.3.

V případě dalšího reklamačního postupu platí Reklamační řád Prodávajícího, kteří tvoří Přílohu č.j. 2 těchto VOP.

6.4.

V případě, že reklamovaný nedostatek byl způsoben Zákazníkem, zejména (ne však výlučně) i) neoprávněným zásahem, ii) v důsledku použití Zboží k jiným než určeným účelům, iii) nevhodným skladováním, iv) neodbornou montáží, v) mechanickým poškozením, které ne je způsobeno opotřebováním vzniklým obvyklým používáním, vi) nadměrným zatížením výrobku (v rozporu s obecně závaznými nebo jinými předpisy, příp. s doporučením výrobce), Zákazník se zavazuje zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Prodávající neodpovídá za reklamované nedostatky způsobené Zákazníkem, ani živelnou pohromou, či jinou vyšší mocí.

6.5.

Prodávající odpovídá vůči Spotřebiteli za nedostatky Zboží v souladu s ustanoveními §§ 619 - 627 občanského zákoníku v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců; je-li však na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

6.6.

V případě reklamace Zboží je Zákazník povinen ohlásit reklamaci na těl. čísle: + 421 911 735 055.

6.7.

Dopravu reklamovaného zboží k posouzení do místa podnikání Prodávajícího zajistí Prodávající přes vybranou Kurýrní společnost. Náklady na dopravu hradí v plné výši Prodávající.

6.8.

Možnosti a podmínky řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

 • 6.8.1. Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva.
 • 6.8.2. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů: Česká obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (adresa pro doručování: Slovenská obchodní inspekce, ústřední inspektorát, mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávání podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: +421 2 582 72 123, fax : +421 2 534 14 996) (dále jen „subjekt alternativního řešení sporů“), pokud Prodávající na žádost podle odstavce 6.8.1. těchto VOP odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh se podává subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 12 ods. 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů. K návrhu Spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze 1 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů a který je dostupný na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a subjektu alternativního řešení sporů.
 • 6.8.3. Alternativní řešení sporu orgánem alternativního řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle. Poplatek podle předchozí věty nesmí přesáhnout částku pět eur včetně DPH. Oprávněná právnická osoba může od spotřebitele požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Všeobecný souhlas dotyčné osoby

 • 7.1.1. Zákazník v souvislosti se svou registrací na webovém sídle Prodávajícího www.bodybulldozer.cz poskytl Prodávajícímu v odst. 1. 2.1. těchto VOP uvedené údaje: (i) přihlašovací email, (ii) přihlašovací heslo, (iii) jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní jméno právnické osoby, nebo fyzické osoby podnikatele, (iv) adresu bydliště fyzické osoby, nebo adresu sídla právnické osoby , nebo fyzické osoby – podnikatele, a (v) telefonní číslo/mobilní telefonní číslo.
 • 7.1.2. Zákazník současně s výše uvedenou registrací udělil Prodávajícímu svůj výslovný souhlas ve smyslu § 11 Zákona o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v ods. 7.1.1. těchto VOP vedle plnění si povinností Prodávajícího z kupní smlouvy i na to, aby Prodávající uvedené osobní údaje, jakož i údaje o nákupech Zboží (místo nákupu, čas nákupu, název Zboží, hodnota a platební podmínky) po dobu trvání předmětné registrace zpracovával pro účely marketingu Prodávajícího (zejména zasílání newsletterů, kterými je Zákazník informován o novinkách v poskytovaných službách) včetně provádění marketingových průzkumů trhu (dále jen „Marketing“) a rovněž k tomu, aby e-shop Prodávajícího uvedené osobní údaje po dobu trvání předmětné registrace používala Cookies v zařízení Zákazníka (o čem byl Zákazník informován již vstupem na e-shop Prodávajícího samostatným bannerem, as čím může Zákazník kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas). Zákazník současně uděluje i souhlas podle § 12 Zákona o ochraně osobních údajů za stejných podmínek jako je udělen v předchozí větě a v odst. 1 písm. 7.1.1. těchto VOP i pro zaměstnance Prodávajícího a třetí osoby (podílející se na plnění povinností z kupní smlouvy), které jsou blíže specifikovány v ods. 7.2.8. těchto VOP.
 • 7.1.3. Zákazník uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek prostřednictvím elektronických prostředků, a to formou e-mailu, SMS, telefonem nebo faxem v souladu s § 62 zákona č. 1/2003. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělen po celou dobu trvání výše uvedené registrace Zákazníka na www.bodybulldozer.cz (čas platnosti souhlasu). Zákazník dále bere na vědomí, že může dojít k přenosu jeho osobních údajů i do jiných členských států Evropské unie. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro účely Marketingu je dobrovolný, resp. může požádat o vysvětlení ohledně zpracování údajů ao změnu svých údajů. Zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Uvedené odvolání souhlasu lze kdykoli provést prostřednictvím webového sídla www.bodybulldozer.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby po skončení platnosti tohoto souhlasu byly jím poskytnuty osobní údaje bez potřeby dalšího oznámení ze strany Prodávajícího z důvodu hospodárnosti neprodleně zlikvidovány, s výjimkou dle § 17 ods. 2 Zákona o ochraně osobních údajů.

7.2. Informace v souvislosti se zpracováním údajů podle § 15 ods. 1 a 8 Zákona o ochraně osobních údajů

 • 7.2.1. Prodávající oznamuje Zákazníkovi jako dotčené osobě (tj. každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají a jejíž definice je blíže uvedeno v Zákoně o ochraně osobních údajů) následující skutečnosti a zároveň poskytuje poučení o jejích právech jako dotčené osoby v souvislosti se zpracováváním osobních údajů dotčené osoby Prodávajícím jako provozovatelem informačního systému dle těchto VOP.
 • 7.2.2. Vyjádřením souhlasu uvedeným v odst. 1 písm. 7.1. těchto VOP dotyčná osoba potvrzuje, že se seznámila s obsahem svých práv při zpracování osobních údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných při své registraci na www.bodybulldozer.cz, za účelem specifikovaným v odst. 2. 7.1. až 7.2. těchto VOP.
 • 7.2.3. Provozovatelem informačního systému osobních údajů je podnikatel založen podle práva České republiky pod obchodním jménem: Richard Szabó – GoodVitamin, s místem podnikání: Hlavní ulice 261/30, 945 04 Komárno, IČO: 47 434 678, DIČ: 1086336097, IČ DPH Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Komárno s číslem živnostenského rejstříku: 410-27700 (dále pro účely tohoto článku VOP také jako „provozovatel“), která získává osobní údaje dotčené osoby v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, který podrobně upravuje vztah mezi provozovatelem a dotčenou osobou.
 • 7.2.4. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby k tomu, aby uvedené osobní údaje, jakož i údaje o nákupech Zboží (místo nákupu, čas nákupu, název Zboží, hodnota a platební podmínky) po dobu platnosti registrace Zákazníka na www.bodybuldozer.cz zpracovával pro účely Marketingu (zejména k zasílání newsletterů, kterými je Zákazník informován o novinkách v poskytovaných službách), včetně provádění marketingových průzkumů trhu.
 • 7.2.5. Prodávající je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dotyčné osoby: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo/mobilní telefonní číslo a přihlašovací e-mailová adresa dotyčné osoby a přihlašovací heslo.
 • 7.2.6. Prodávající bude získávat osobní údaje Zákazníka prostřednictvím webové stránky www.bodybulldozer.cz.
 • 7.2.7. Dotyčná osoba tímto prohlašuje a potvrzuje, že Prodávajícímu poskytuje své osobní údaje uvedené podle bodu 7.2.5. těchto VOP dobrovolně.
 • 7.2.8. Osobní údaje budou zpřístupněny i) zaměstnancům Prodávajícího z oddělení marketingu, a případně jiným zaměstnancům Prodávajícího, kterým oprávnění nakládat s osobními údaji vyplývá z pracovněprávních vztahů vůči Prodávajícímu jako zaměstnavateli ve smyslu pracovněprávních předpisů. 311/2001 Sb. Zákoníku práce v platném znění nebo z pověření, ii) kurýrní společnosti: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem: Lískovská cesta 13, 96221 Lískovec, IČO: 36 624 942, zápis v OR OS Banská Bystrica, odd. . č.: 9084/S, a také iii) poštovnímu doručovateli: Česká pošta, a.s., se sídlem: Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zápis v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, v. . č.: 803/S
 • 7.2.9. Osobní údaje nebudou zveřejňovány. Uvedené se však netýká možnosti zpracování údajů v rámci zveřejňovaných statistik a přehledů prodejů.
 • 7.2.10. Nepředpokládá se přenos osobních údajů do třetích zemí, avšak předpokládá se přenos osobních údajů do jiných členských států Evropské unie.
 • 7.2.11. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
  - 7.2.11.1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
  - 7.2.11.2. v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod Zákona o ochraně osobních
  - 7.2.11.3. v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
  - 7.2.11.4. v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  - 7.2.11.5. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  - 7.2.11.6. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  - 7.2.11.7. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
  - 7.2.11.8. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.
 • 7.2.12. Právo subjektu údajů může být omezeno pouze podle bodu 7.2.11.5. a 7.2.11.6. tohoto článku VOP, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona, nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
 • 7.2.13. Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči
  - 7.2.13.1. zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci, nebo
  - 7.2.13.2. využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  - 7.2.13.3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • 7.2.14. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u provozovatele kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona o ochraně osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.
 • 7.2.15. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u provozovatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 ods. 3 Zákona o ochraně osobních údajů (tj. nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti). Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě kupní smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby.
 • 7.2.16. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo:
  - 7.2.16.1. písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle Zákona o ochraně osobních údajů; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, nebo
  - 7.2.16.2. osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotyčné osobě.
 • 7.2.17. Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 • 7.2.18. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

 • 7.2.19. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.

Zákazník tímto uděluje souhlas s tím, že tyto VOP v platném znění budou tvořit nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem ohledně kupovaného Zboží na dálku prostřednictvím e-shopu: www.bodybulldozer.cz. Právní vztah z uvedené kupní smlouvy se dále řídí ustanoveními Reklamačního řádu, doplňujícími informacemi uvedenými na webovém sídle: www.bodybulldozer.cz a obecně závaznými právními předpisy, zejména (ne však výlučně) Občanským zákoníkem v platném znění v případě spotřebitele a Obchodním zákoníkem v platném znění v případě podnikatele, Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, zákonem č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění a Zákonem o ochraně osobních údajů.

8.2.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na jeho webovém sídle: www.bodybulldozer.cz.

8.3.

Orgánem dohledu nad prodejem zboží Prodávajícího prostřednictvím e-shopu: www.bodybulldozer.cz je Inspektorát SOI pro Nitranský kraj, se sídlem: Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1.

8.4.

Součástí těchto Všeobecně obchodních podmínek jsou následující přílohy:

 • 8.4.1. Příloha č. 1: Formulář na odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy,
 • 8.4.2. Příloha č. 2: Reklamační řád.

8.5.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny k tomu oprávněným orgánem Prodávajícího a jsou platné a účinné od 25.05.2018.